Thứ Ba, Tháng Một 26, 2021

Kèn bầu buồn đến bao giờ

Mussorgsky (1839-1881)

Quãng tam cung – Quãng quỷ

Toán học và Âm nhạc